Ime projekta: Ribe na šolskih krožnikih

Aktivnosti na projektu

Občina Sevnica je partner v projektu, nosilec projekta je Občina Krško, ostali partnerji pa so: Ribogojstvo Goričar d.o.o., Občina Sevnica, OŠ Jurija Dalmatina, Krško, Vrtec Krško, OŠ Brežice, OŠ Jožeta Gorjupa, Kostanjevica.

Skupna vrednost operacije, sofinancirane iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, znaša 218.375,20 evrov, predvideni znesek sofinanciranja pa je 139.214,25 evrov. Zaključek projekta je predviden do septembra 2021.

Občina Krško bo zagotovila vodenje projekta in pomoč partnerjem pri projektu, izvajala koordinacijo ter promocijo projektnih aktivnosti z obveščanjem javnosti. Ribogojstvo Goričar, kot sladkovodni proizvajalec, predstavlja ključnega partnerja v projektu, saj bo šole in vrtce oskrboval z svežimi ribami ter razvil nove ribje produkte, kar ustvarja priložnosti za nova delovna mesta. Občina Sevnica bo uredila učilnico na Ribogojnici Laze, kjer bodo lahko učenci v ribogojnici opazovali: matično jato avtohtone potočne postrvi, ki živi v zunanjem bazenu; mladice različnih kategorij v zunanjih bazenih; proces valjenja iker, izleganja zaroda in razne faze v razvoju zaroda. Šole in vrtce vključujemo kot večje lokalne porabnike svežih lokalnih rib ter produktov in na ta način omogočamo povečanje lokalno pridelane hrane. Projekt je namenjen učencem OŠ, zaposlenim v OŠ, staršem učencev, ribogojcem, lokalni skupnosti in prebivalcem, ki so njegovi končni porabniki.

Cilji operacije

 • razviti nove ribje produkte
 • povečati lokalno oskrbo s svežimi ribami
 • povečati uporabo svežih posavskih rib v javnih ustanovah (osnovne šole in vrtci)
 • povečati prepoznavnost posavskih ponudnikov rib in prostoživečih rib v naravnem okolju vodotokov
 • izboljšati ozaveščenost o pomenu rib v zdravi prehrani

Glavne aktivnosti operacije

 • Razvoj novih ali izboljšanih ribjih receptov
 • Razvoj novih ribjih produktov
 • Nova zaposlitev na področju proizvodnje novih ribjih produktov
 • Nakup potrebne opreme za postrežbo rib in ribjih produktov v šolah in vrtcih
 • Izobraževalne praktične delavnice za učence v okviru interesne dejavnosti
 • Izobraževalne praktične delavnice za vodje prehrane in kuharje v šolskih kuhinjah
 • Izobraževalna predavanja za starše o pomenu uravnotežene prehrane
 • Ureditev učilnice na ribogojnici na Lazah
 • Naravoslovni dnevi na ribogojnici
 • Zasnova in tisk knjižice ribjih receptov za šolske kuhinje
 • Zasnova in tisk delovnega zvezka za interesno dejavnost učencev
 • Promocijsko ozaveščevalne objave

Opis aktivnosti po partnerjih

Občina Krško bo zagotovila vodenje projekta in pomoč partnerjem pri projektu, izvajala koordinacijo ter promocijo projektnih aktivnosti z obveščanjem javnosti.

Ribogojstvo Goričar, kot sladkovodni proizvajalec, predstavlja ključnega partnerja v projektu, saj bo šole in vrtce oskrboval z svežimi ribami ter razvil nove ribje produkte, kar ustvarja priložnosti za nova delovna mesta.

Občina Sevnica bo uredila učilnico na Ribogojnici Laze, kjer bodo lahko učenci v ribogojnici opazovali: matično jato avtohtone potočne postrvi, ki živi v zunanjem bazenu; mladice različnih kategorij v zunanjih bazenih; proces valjenja iker, izleganja zaroda in razne faze v razvoju zaroda.

Šole in vrtce vključujemo kot večje lokalne porabnike svežih lokalnih rib ter ribjih produktov in na ta način omogočamo povečanje lokalno pridelane hrane. Projekt je namenjen učencem osnovnih šol, zaposlenim v osnovnih šolah, staršem učencev, ribogojcem, lokalni skupnosti in prebivalcem, ki so tudi njegovi končni porabniki.

Rezultati operacije

Rezultat operacije

Ciljna vrednost

1. Nova zaposlitev

1

2. Novi ribji produkti

2

3. Število izobraževalnih praktičnih delavnic za vodje prehrane in kuharje v šolskih kuhinjah

8

4. Usposobljeno strokovno osebje – vodje prehrane, kuharji

20

5. Urejena učilnica na Ribogojnici Laze v Boštanju

1 urejena učilnica, vključno z opremo

6. Izvedeni naravoslovni dnevi na Ribogojnici Goričar na Studeni v Kostanjevici na Krki in Ribogojnici Laze v Boštanju

14 naravoslovnih dni

7. Vključeni učenci v naravoslovne dni

600

8. Število izobraževalnih praktičnih delavnic za učence v okviru interesne dejavnosti

6

9. Izobraževalno-strokovna predavanja za starše

8

10. Vključeni starši v izobraževanja

200

11. Knjižica ribjih receptov za šolske kuhinje

1.000 izvodov

12. Delovni zvezek za interesno dejavnost za učence

1.000 izvodov

13. Opremljena didaktična učilnica za najmlajše v Vrtcu Krško

1

14. Kompleti opreme za kuhinjo, gospodinjsko učilnico in igrala na prostem

4

15. Število objav v lokalnem časopisu Posavski obzornik

19

16. Oddaja na lokalni televiziji Ansat TV

2

17. Izobraževalno-strokovni dan po Sloveniji

1

 Kazalniki

Cilj Kazalnik  Število
Cilj 1.1: Ustvariti kakovostna delovna mesta Št. novo ustvarjenih delovnih mest

 1

Cilj 1.2: Krepiti pogoje za rast malih ponudnikov v perspektivnih dejavnostih Št. novih produktov ali storitev

 2

Št. ohranjenih delovnih mest
Št. novoustanovljenih podjetij
Št. usposobljenih nosilcev dejavnosti
Cilj 2.1: Aktivirati potenciale za revitalizacijo podeželja Št. novih programov ali storitev

 1

Št. vključenih proizvajalcev

 1

Št. vključenih prebivalcev

900

Cilj 3.1: Izboljšati stanje okolja za večjo kakovost življenja in dela Št. izvedenih ukrepov
Št. novih okoljskih rešitev

 1

Cilj 3.2: Ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti za trajnostni razvoj območja LAS Št. izvedenih ukrepov
Št. novih vsebin in programov
Št. vključenih v aktivnosti ozaveščanja
Cilj 4.1: Izboljšati pogoje za vključenost ranljivih ciljnih skupin v družbo Št. izboljšanih ali novih programov
Št. vključenih iz ranljivih skupin

 20

Št. vzpostavljenih partnerstev

 1

 Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Za vsebino je odgovorna Občina Krško. Organ upravljanja, določen za izvajanje Operativnega programa za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.