Organizacija

Status Vrtca
Krško Vrtec Krško je javni vrtec. Ustanovitelj vrtca je Občina Krško. Vrtec Krško je samostojni zavod. Statusne določbe so opredeljene v Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Vrtca Krško (Ur.l. RS, 59/97, 31/98, 48/02, 68/04 in 95/04).

Dejavnost vrtca
Vrtec izvaja vzgojo, varstvo in prehrano otrok. Organizacija dejavnosti, temeljne naloge vrtca in cilji predšolske vzgoje so opredeljeni v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakonu o vrtcih ter drugih podzakonskih predpisih. Programske smernice predšolske dejavnosti sprejema Strokovni svet za splošno izobraževanje RS. Vsebina dela vrtcev je opredeljena v Kurikulumu za vrtce. Poleg vzgojnega dela je dejavnost vrtca tudi varstvo in prehrana otrok.

Organiziranost vrtca in obseg dejavnosti
Vrtec Krško opravlja dejavnost na 6 lokacijah:
– enota Ciciban, Prešernova cesta 13, Krško  –  sedež zavoda,
– enota Kekec, Delavska ulica 10, Krško,
– enota Zdole – Murenček, Zdole 20, Zdole,
– enota Dolenja vas – Tonček, Dolenja vas 55, Dolenja vas,
– enota Grič, Gubčeva 6, Krško,
– enota Pravljica – Bohoričeva 1, Krško.

Načrtovanje organizacije dela
Vrtec objavi v mesecu fabruarju razpis za vpis otrok, za naslednje šolsko leto.
Na podlagi prijav za vpis v vrtec, pripravi uprava vrtca v mesecu maju načrt organizacije in izvajanja predšolske dejavnosti za naslednje šolsko leto, iz katerega je razviden obseg dejavnosti ter potrebe po strokovnih delavcih in ostalih kadrih.
Omenjeni načrt obravnavajo strokovne službe pri ustanovitelju ter po potrebi upravni organ vrtca. Prav tako je načrt predstavljen vzgojiteljskemu zboru na pedagoški konferenci.

Letni delovni načrt vrtca
Vsebina življenja in dela vrtca se določi z letnim delovnim načrtom. Predlog letnega delovnega načrta pripravi vodstvo vrtca, mnenje k temu predlogu poda vzgojiteljski zbor, ki lahko predlaga spremembe ali dopolnitve. Svoje mnenje in pripombe poda tudi svet staršev. Letni načrt je sprejet, ko ga potrdi svet vrtca.Vsebino letnega načrta določa zakon.
Pomemben je tudi letni delovni načrt posamezne skupine. Vzgojiteljica pripravi predlog, ki ga predhodno uskladi z letnim načrtom vrtca, in ga obravnava na roditeljskem sestanku, kjer imajo starši možnost, da podajo tudi svoje predloge (aktivnosti, srečanja in podobno) (letni načrti posameznih skupin so priloga tega letnega načrta).
S finančnimi sredstvi, ki so zagotovljena v ceni programov, se krijejo stroški rednega programa, t.j. stroški vzgoje, varstva in prehrane otrok v vrtcu.
Cena velja od 1.4.2023 do 31.08.2024. Sredstva  zagotavljajo starši in občina v skladu z zakonom. Cena se praviloma do konca šolskega leta ne spreminja. Vrtec izpolnjuje potrebne materialne pogoje za izvedbo letnega načrta.

Publikacija vrtca
Pred začetkom naslednjega šolskega leta ali ob razpisu za vpis izda vrtec posebno publikacijo, v kateri predstavi svoje programe (redne, obogatitvene, druge), poslovni čas, obseg dejavnosti in drugo. Večji del vsebine publikacije je predpisane z republiškim predpisom.V primeru, če se programi in druge posebnosti ne spremenijo, ni potrebno izdajati novih publikacij.

Poslovni čas
Centralna enota CICIBAN:  5.30 – 17.00
Enota Murenček: 6.00 – 16.00
Enota Tonček: 6.00 – 15.30
Enota Pravljica: 6.00 – 16.30
Enota Kekec: 6.30 – 16.00
Enota Grič: 6.30 – 15.30

Poslovanje enot vrtca v času praznikov in počitnic
V času jesenskih, novoletnih, zimskih in prvomajskih počitnic enote obratujejo kot običajno. V enoti Ciciban in Pravljica se skupine ob manjšem številu prisotnih otrok združujejo.